dnes je 17.4.2024

Input:

9/2019 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

9/2019 Z.z.
ZÁKON
zo 6. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 133/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 388/2013 Z.z., zákona č. 123/2015 Z.z., zákona č. 259/2015 Z.z., zákona č. 387/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 305/2016 Z.z., zákona č. 176/2017 Z.z. a zákona č. 177/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v taxislužbe”.
2. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) prevádzkovanie dispečingu.”.
3. Nadpis § 2 znie:
„Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby”.
4. V § 2 ods. 1 sa za slovo „dopravy” vkladajú slová „a prevádzkovanie taxislužby”.
5. V § 2 ods. 3 sa za slovo „doprava” vkladajú slová „a taxislužba”.
6. V § 3 ods. 1 sa za slovo „dopravy” vkladajú slová „a prevádzkovateľ taxislužby”.
7. V § 4 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „doprave” vkladajú slová „a v taxislužbe”.
8. V § 4 ods. 5 sa slovo „Dopravca” nahrádza slovami „Ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak, dopravca”.
9. § 5 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:
„(6) Ak držiteľom povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy je fyzická osoba, platnosť povolenia zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa, ak v prevádzkovaní cestnej dopravy nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva; povolenie však zanikne najneskôr uplynutím lehoty uvedenej v odseku 11.
(7) V prevádzkovaní cestnej dopravy môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia pokračovať
a) dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b) dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie cestnej dopravy,
c) pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní cestnej dopravy nepokračujú dedičia,
d) správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(8) Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní cestnej dopravy.
(9) Osoby podľa odseku 7 musia byť spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a musia spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 6 ods. 3 a 4. Na tento účel sú osoby podľa odseku 7 povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia predložiť na dopravný správny orgán údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46aa ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace. Ak zomrelý držiteľ povolenia bol vedúci dopravy, osoby podľa odseku 7 sú povinné najneskôr do šiestich mesiacov od úmrtia držiteľa povolenia vymenovať vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky podľa § 6.
(10) Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa