dnes je 4.12.2023

Input:

89/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

89/2020 Z. z.
ZÁKON
z 22. apríla 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z. a zákona č. 300/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1) Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia”) ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase krízovej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie pre oblasť výkonu štátnej správy podľa
a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. c) a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu
1. predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
2. zachovanie nárokov, ktoré boli priznané do vyhlásenia krízovej situácie,
3. podmienky nároku na štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, podmienky ich výplaty, dĺžku ich poskytovania a ich výšku,
4. zmenu zákonných postupov ústredia a úradu,
b) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zmenu výkonu lekárskej posudkovej činnosti.
(2) Ustanovenia osobitných predpisov,4ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1.”.
Čl. II
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96d
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1) Vláda Slovenskej republiky môže v