dnes je 19.4.2024

Input:

740/2002 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

740/2002 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
Týmto opatrením sa zrušujú:
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.