dnes je 17.4.2024

Input:

665/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2017

665/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
536/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 10 novelizačných bodov
235/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení 9 novelizačných bodov
514/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
25/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
254/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa § 12a
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o obsahových náležitostiach zoznamu dlžníkovho (úpadcovho) majetku (ďalej len „zoznam majetku”) a zoznamu dlžníkových (úpadcových) záväzkov (ďalej len „zoznam záväzkov”), a podrobnosti o iných zoznamoch, prehľadoch a prílohách,
b) výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a výšku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, či možno konkurzné konanie zastaviť pre nedostatok majetku,
c) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu vrátane paušálnych náhrad za výdavky predbežného správcu a podrobnosti o výške a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze, v reštrukturalizácii a v konaniach o oddlžení vrátane paušálnych náhrad za nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,
d) vzory tlačív na podávanie prihlášok, „vzory tlačív na popieranie pohľadávok, vzory tlačív na podávanie námietok poradia pohľadávok proti podstate, ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach a vedení zoznamu pohľadávok a ďalšie podrobnosti o oznamovaní údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok súdu,
e) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu,
f) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku,
g) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku a
h) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku,
i) čo sa rozumie majetkom väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou menšej hodnoty a kto sa považuje za drobného veriteľa,
j) podrobnosti o procesoch speňažovania majetku počas konkurzu.
§ 2
Zrušený zákonom č. 514/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2012
§ 3
Elektronická podoba príloh tejto vyhlášky a elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa štvrtej časti zákona sa zverejní na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAM MAJETKU A ZOZNAM ZÁVÄZKOV
§ 4
Zoznam majetku
(1) V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich