dnes je 15.5.2021

Input:

665/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2017

665/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)  podrobnosti o obsahových náležitostiach zoznamu dlžníkovho (úpadcovho) majetku (ďalej len „zoznam majetku”) a zoznamu dlžníkových (úpadcových) záväzkov (ďalej len „zoznam záväzkov”),
b)  výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a výšku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, či možno konkurzné konanie zastaviť pre nedostatok majetku,
c)  podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu a podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze a správcu v konaní o oddlžení,
d)  vzory tlačív na podávanie prihlášok, vzory tlačív súhrnných prehľadov, ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach a vedení zoznamu pohľadávok a ďalšie podrobnosti o oznamovaní údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok súdu,
e)  ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu,
f)  ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku,
g)  ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku a
h)  ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku.
§ 2
Aplikácia
Aplikáciou na účely tejto vyhlášky sa rozumejú technické a programové prostriedky schválené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
§ 3
Zverejnenie príloh
Elektronická podoba príloh tejto vyhlášky sa zverejní na internetovej stránke ministerstva.
DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAM MAJETKU A ZOZNAM ZÁVÄZKOV
§ 4
Zoznam majetku
(1)  V zozname majetku sa uvádza majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. Z pohľadávok sa v zozname majetku uvádzajú len peňažné pohľadávky. Vzory listov zoznamu majetku, príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)  Vyplnené listy zoznamu majetku sa zoradia, očíslujú a vhodným spôsobom spoja tak, aby nasledovali v tomto poradí:
a)  pozemky,
b)  stavby,
c)  byty,
d)  nebytové
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk