dnes je 19.1.2021

Input:

§ 66 osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.1 § 66 osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

Ing. Ivana Glazelová

Zákon o DPH sa v § 66 zaoberá kúpou a predajom umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitého tovaru platiteľom dane, ktorý je obchodníkom s použitým tovarom.

Samotná osobitná úprava zdaňovania je založená na zdanení tzv. „marže”, resp. „prirážky”, obchodníka, čo znamená, že daň sa neodvádza z celkovej predajnej ceny tovaru, ale len z kladného rozdielu medzi jeho predajnou a kúpnou cenou.

Aby sa osobitná úprava zdaňovania mohla platiteľom pri predaji uplatniť, vyžaduje sa splnenie podmienok vymedzených v § 66 zákona o DPH.

Dôvodom, pre ktorý sa uplatňuje osobitná úprava dane platiteľmi DPH, ktorí kupujú umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti a použitý tovar za účelom ich ďalšieho predaja, je zamedzenie dvojitého zdanenia predaja tohto špecifického tovaru, ktorý bol opätovne zavedený do obchodného reťazca.

Osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH nie je možné uplatniť všeobecne na každý tovar.

Osobitnej úprave uplatňovania dane podľa § 66 ods. 1 zákona o DPH môžu podliehať:

a) umelecké diela, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 zákona o DPH 
b) zberateľské predmety, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 5 zákona o DPH
c) starožitnosti – sú to umelecké diela a zberateľské predmety staršie ako 100 rokov
d) použitý tovar, pod ktorým rozumieme hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, iný ako umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene


Pri obchodovaní s drahými kameňmi a kovmi nie je možné použiť osobitnú úpravu uplatňovania dane.

Umelecké diela sú:


a) obrazy, koláže a podobné dekoratívne plakety, maľby a kresby zhotovené celkom ručne umelcom iné ako plány a nákresy na architektonické, technické, priemyselné, komerčné, topografické alebo podobné účely, ručne maľované alebo ozdobené priemyselné výrobky, maľované plátna na divadelné dekorácie, na ateliérové pozadia alebo podobné účely (číselný kód harmonizovaného systému  9701),
b) pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie, ktorými sa rozumejú čierne alebo farebné odtlačky bezprostredne obtiahnuté z jednej alebo viacerých dosiek, ktoré umelec vypracoval celkom ručne, pričom nezáleží na použitej technike alebo materiáli okrem akéhokoľvek mechanického alebo fotomechanického postupu (kód 9702 00 00),
c) pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu, ktoré sú zhotovené celkom umelcom, odliatky sôch, ktorých výroba je obmedzená na osem kópií, nad ktorou dohliada umelec alebo jeho právny nástupca (kód 9703 00 00),
d) tapisérie (kód 5805 00 00) a nástenné textílie (kód 6304 00 00) zhotovené ručne podľa pôvodných predlôh poskytnutých umelcami za predpokladu, že z každej nie je viac než osem kópií,
e) individuálne kusy keramiky zhotovené celkom umelcom a ním podpísané,
f) emaily na medi zhotovené celkom ručne, obmedzené na osem očíslovaných kópií, ktoré nesú podpis umelca alebo ateliéru okrem predmetov bižutérie a výrobkov zlatotepcov a striebrotepcov,
g) fotografie zhotovené umelcom, ním alebo pod jeho dohľadom vytlačené, podpísané a očíslované a obmedzené najviac na 30 kópií vrátane všetkých veľkostí a rámov.

Zberateľské predmety sú:


a) poštové známky, kolky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého dňa, poštovné ceniny a podobné výrobky opečiatkované alebo neopečiatkované, ale nemajúce výplatnú hodnotu v krajine určenia (kód 9704 00 00),
b) zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty (kód 9705 00 00).

Otázkou je aj čo je a čo nie je použitý tovar.

Aby sa uplatňovanie osobitnej úpravy dane nezneužívalo tam, kde by sa mal použiť bežný režim dane, v § 66 zákona o DPH sú stanovené podmienky, pri splnení ktorých sa môže osobitná úprava dane uplatniť. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že osobitná úprava dane sa nevzťahuje na všetok použitý tovar a použiť ju nemôže každý platiteľ, aj keď tovar spĺňa status použitého tovaru.  

Situácia : Predaj použitého tovaru  v zmenenom stave

Sme obchodná spoločnosť, ktorá má v predmete podnikania nákup a predaj ojazdených áut, sme platcami DPH. V rámci svojej činnosti nakupujeme ojazdené a poškodené vozidlá od občanov, neplatcov DPH, od iných obchodníkov, používajúcich osobitnú úpravu dane pri predaji použitého tovaru, ale niektoré z týchto vozidiel  predávame formou náhradných dielov, t.j. auto kúpime, rozoberieme a predávame po častiach. Môžeme pri predaji náhradných dielov použiť maržový systém zdanenia ?

Odpoveď:

Predaj použitého tovaru  v zmenenom stave nie je predaj použitého tovaru

Aj keď ojazdené autá  boli dodané osobami a v daňovom režime, pri ktorom by sa mohla uplatňovať daň podľa osobitnej úpravy pri ich následnom predaji, avšak z dôvodu, že nie je splnená podmienka uvedená v § 66 ods.1 písm. c) zákona o DPH, t.j.  že kúpené auto sa ďalej nepredáva v nezmenenom stave, pretože je rozobraté na náhradné diely (súčiastky), nemôže sa uplatniť osobitná úprava dane – tzv. „zdanenie marže”, ale platiteľ dane je povinný použiť bežný režim uplatňovania dane v súlade s § 66 ods.11 zákona o DPH.

Rozhodujúcou skutočnosťou na správne uplatňovanie dane obchodníkom s vybranými druhmi tovarov pri ich predaji, okrem splnenia podmienky, že sa jedná o tovar podliehajúci osobitnej úprave dane,  je daňový režim, v akom predmetný tovar bol obchodníkovi dodaný.

Predaj vybraných druhov tovaru v režime osobitnej úpravy zdaňovania

Obchodník s vybranými druhmi tovarov pri ich predaji podľa § 66 ods. 2 zákona o DPH uplatní osobitnú úpravu dane len v prípade, ak mu tento tovar bol dodaný

- osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte (napr. zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, občan),

- osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, a dodanie tovaru bolo oslobodené od dane podľa § 42 alebo podľa zodpovedajúceho ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte (čl. 136 smernice Rady 2006/112/ES),

- iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy slovenského zákona o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte (čl. 313 smernice Rady 2006/112/ES).                                                                                  

Informácia : Obchodníkovi s vybranými druhmi tovarov, pri ktorých je možné použiť osobitnú úpravu zdaňovania, umožňuje § 66 ods. 11 zákona o DPH použiť aj bežný mechanizmus uplatňovania dane pri jeho predaji.

Príklad na správne posúdenie za akých okolností sa môže použiť osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH

Platiteľ DPH, ktorý prevádzkuje second-hand s odevami, kúpil od neštátneho zdravotníckeho zariadenia vyradené župany, od iného second-hand-u obnosené značkové rifle a od súkromnej osoby obnosené kabáty. Ako má platiteľ postupovať ďalej pri predaji tohto použitého tovaru ?

Riešenie:

Platiteľ pri predaji môže postupovať nasledovne:

a/ pri predaji županov môže použiť osobitnú úpravu dane, pretože župany nakúpil od zdravotníckeho zariadenia s oslobodením od dane podľa § 42 zákona o DPH, lebo župany boli používane v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti oslobodenej od dane podľa § 29 zákona o DPH,
b/  pri predaji riflí môže použiť osobitnú úpravu dane, pretože ich kúpil od iného obchodníka s použitým tovarom, ktorý pri ich predaji použil osobitnú úpravu podľa § 66 zákona o DPH,
c/ pri predaji kabátov môže použiť osobitnú úpravu dane, pretože ich kúpil od neplatiteľa DPH – od občana.

Osobitnú úpravu uplatňovania dane sa môže obchodník rozhodnúť použiť aj pri dodaní

  1. umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol (v tých prípadoch sa kúpnou cenou podľa § 66 odseku 4 zákona o DPH rozumie všetko, čo tvorí základ dane pri dovoze tovaru, a daň vymeraná colným orgánom); v takomto prípade si daň vymeranú colným orgánom nemôže odpočítať,
  2. umeleckých diel, ktoré mu dodal autor umeleckého diela alebo jeho právny nástupca; v takomto prípade si daň voči nemu uplatnenú pri dodaní umeleckého diela autorom alebo jeho právnym nástupcom nemôže odpočítať.


Ustanovenia § 66 ods. 5 a ods. 8 zákona o DPH.

Ak sa obchodník pri dovezených umeleckých dielach, zberateľských predmetoch a starožitnostiach a pri umeleckých dielach dodaných ich autorom alebo jeho právnym nástupcom rozhodne pre osobitnú úpravu uplatňovania dane, je povinný tento postup uplatňovať najmenej dva kalendárne roky.


Obchodník s umeleckými predmetmi nakúpil v Iraku artefakty. Colný orgán vymeral obchodníkovi clo a daň z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru. Aký režim použije obchodník pri ich predaji?

Riešenie:

Obchodník má možnosť pri predaji dovezených artefaktov podľa § 66 ods. 5 zákona o DPH sa rozhodnúť, či použije  postup podľa osobitnej úpravy alebo použije bežný režim

V prípade, že sa obchodník rozhodne pre využitie osobitnej úpravy, nemá nárok na odpočítanie dane zaplatenej pri dovoze a pri jeho predaji uplatní daň z rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou, ktorá je vrátane cla, dane a ostatných poplatkov zaplatená obchodníkom pri dovoze.

Pričom podľa § 66 ods. 6 zákona o DPH tento postup je povinný uplatňovať najmenej dva kalendárne roky.

Ak sa obchodník rozhodne použiť bežný režim pri dovoze artefaktu, má právo na odpočítanie dane zaplatenej colnému orgánu pri dovoze a pri jeho predaji postupuje tiež v bežnom režime zdanenia kde je základom dane všetko, čo predstavuje protihodnotu prijatú od zákazníka zníženú o daň.


Obchodník so starožitnosťami kúpi od súkromnej osoby starožitný nábytok, ktorý mal viac ako 100 rokov v hodnote 4200 EUR za účelom jeho ďalšieho predaja. Obchodník si stanoví predajnú cenu 6000 EUR.

Pri predaji starožitného nábytku bude obchodník uplatňovať osobitnú úpravu podľa ustanovenia § 66 zákona o DPH a stanoví základ dane rozdielom medzi predajnou cenou a kúpnou cenou, t.j. 6000 – 4200 = 1800 EUR. Daň je vypočítaná spätne, t.j. 1800 x 20/120 a bude predstavovať 300 EUR

Základ dane pri uplatňovaní osobitnej úpravy dane

Základ dane u obchodníka s vybranými druhmi tovarov, ktorý pri predaji uplatňuje osobitnú úpravu dane, je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk