dnes je 29.5.2024

Input:

655/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení účinnom k 1.1.2024

655/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. novembra 2004
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
279/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 17, § 18
649/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
256/2006 Z.z.
1. 6. 2006
mení § 14a
557/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 10, § 14
209/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
232/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
184/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
27/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
159/2019 Z.z.
15. 6. 2019
mení a dopĺňa § 1, § 12 a § 13a
391/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.
(2) Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len zmluvná odmena ); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).
(3) Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ak odsek 4 neustanovuje inak (ďalej len výpočtový základ ).
(4) Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3.
(5) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.
DRUHÁ ČASŤ
ODMENA ADVOKÁTA
Prvá hlava
Zmluvná odmena
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.
(2) Zmluvná odmena sa určuje
a) súčinom počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
(3) Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.
Hodinová odmena
§ 3
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby a výšky hodinovej sadzby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.
§ 4
Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.
Paušálna odmena
§ 5
Paušálna odmena sa môže dohodnúť
a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
§ 6
Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; ak je paušálna odmena dojednaná podľa § 5 písm. b), advokát predloží na žiadosť klienta pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.
Podielová odmena
§ 7
(1) Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme