dnes je 17.4.2024

Input:

567/2005 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z.z. a o zmene ďalších zákonov

567/2005 Z.z.
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z.z. a o zmene ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za slová v horských oblastiach vkladá čiarka a slová „práva a povinnosti prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu” .
2. Za § 2 sa vkladajú § 2a až 2d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2a
Záchranná činnosť
(1) Záchranná činnosť na účely tohto zákona je vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni a jej preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia.
(2) Záchrannú činnosť podľa tohto zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou a zdravotnou spôsobilosťou.
§ 2b
Zriadenie a postavenie Národnej asociácie horských vodcov
(1) Zriaďuje sa Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len asociácia ) so sídlom v Starom Smokovci.
(2) Asociácia je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3) Asociácia je právnická osoba.
(4) Orgánmi asociácie sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie. Snem asociácie je najvyšším orgánom asociácie, ktorý tvoria členovia asociácie. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie. Štatutárnym orgánom asociácie je predseda, ktorý tiež zastupuje asociáciu navonok. Predsedu a predsedníctvo volí snem. Predseda koná v mene asociácie. Podrobnosti o činnosti asociácie, práva a povinnosti členov asociácie ustanovujú predpisy asociácie, ktoré schvaľuje snem asociácie.
§ 2c
Pôsobnosť asociácie
Asociácia najmä
a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť,
c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,
d) podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú vodcovskú činnosť,
e) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,
f) poskytuje informačné a poradenské služby,
g) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej činnosti,
h) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.
§ 2d
Horská vodcovská činnosť
(1) Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás
a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,
b) na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.