dnes je 10.5.2021

Input:

560/2011 Z.z.; MF SR: ozn., o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 ...

560/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z.z.
opatrenie zo 14. decembra 2011 č. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky,
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk