dnes je 22.2.2024

Input:

560/2011 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia

560/2011 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z.z.
opatrenie zo 14. decembra 2011 č. MF/25928/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia.
Týmto opatrením sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania prijatých Európskou úniou pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.