dnes je 17.4.2024

Input:

556/2010 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

556/2010 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 561/2005 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 500/2007 Z.z., zákona č. 179/2008 Z.z., zákona č. 435/2008 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z. a zákona č. 469/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a”.
2. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Prevádzkovateľom vodnej cesty [§ 2 písm. b)] je správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca drobného vodného toku1a(ďalej len „správca vodného toku”).”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 48 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z.z.”.
3. V § 4 ods. 5 prvej vete sa slová „10 pracovných” nahrádzajú slovami „5 kalendárnych” a posledná veta znie: „Plavebné opatrenie podľa § 39 písm. n) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby podľa § 39 písm. o) zverejní Štátna plavebná správa na svojom webovom sídle a na vývesnej tabuli Štátnej plavebnej správy; plavebné opatrenie sa môže okrem štátneho jazyka uložiť aj v inom jazyku.”.
4. V § 5 ods. 12 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Úhrada za používanie verejného prístavu sa neplatí v prípade nariadenia okamžitého zastavenia plavby podľa § 39 písm. o).”.
5. § 6 sa dopĺňa odsekmi 12 až 19, ktoré znejú:
„(12) Na nakladanie s prioritným investičným majetkom spoločnosti, ktorý využíva koncesionár na základe koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesnej zmluvy na poskytnutie služby uzavretej podľa osobitného zákona3ja(ďalej len „koncesná zmluva”), sa vzťahuje tento zákon.
(13) Spoločnosť môže prenechať koncesionárovi právo na užívanie prioritného investičného majetku spoločnosti počas koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve (ďalej len „koncesný majetok”), v rozsahu a za podmienok dohodnutých v koncesnej zmluve a v súlade s týmto zákonom, ak osobitný zákon3janeustanoví inak.
(14) Spoločnosť nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb.
(15) Spoločnosť je oprávnená uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”), ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo prevyšuje sumu 4 845 000 eur.
(16) Obsahom práva koncesionára podľa odseku 13 môže byť
a) vstup na koncesný nehnuteľný majetok spoločnosti,
b) zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve spoločnosti, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane spoločnosť najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c) prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve spoločnosti,
d) rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava