dnes je 22.2.2024

Input:

548/2011 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

548/2011 Z.z.
ZÁKON
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 185/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 374/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z. a zákona č. 547/2011 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. s) uvádzacej vete a prvom bode a v § 25 ods. 6 sa slovo „nájomcu” nahrádza slovami „daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu”.
2. V § 2 písm. s) druhom bode sa vypúšťajú slová „a nie menej ako tri roky”.
3. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Základ dane sa zistí ako súčet
a) čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11), a
b) čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8.
(2) O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2, pričom sa použije postup podľa § 30.”.
4. Nadpis § 6 znie:
„Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu”.
5. V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) z vytvorenia diela a umeleckého výkonu27a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
6. V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti”.
7. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu,29bak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a).”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
8. V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odsekov 1 a 2 a základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odseku 3 a 4 sa použijú ustanovenia § 17 až 29. Daňovník s príjmami podľa odsekov 1 a 2, ktorý vykáže daňovú stratu, upraví základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 4 ods. 2 a § 30. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa odseku 3 a 4 sú vyššie ako tieto príjmy,