dnes je 13.5.2021

Input:

547/2011 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 30.12.2012

547/2011 Z.z.
zákon
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
440/2012 Z.z.
30. 12. 2012
mení čl. XLI
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 61/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z. a zákona č. 486/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) register účtovných závierok (ďalej len „register”).”.
2. V § 4 ods. 2 sa slová „a mieste predkladania” nahrádzajú čiarkou a slovami „postupoch a mieste ukladania”.
3. V § 8 ods. 3 sa za slová „podľa § 21” vkladajú čiarka a slová „uložila dokumenty podľa § 23a”.
4. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
5. V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).
6. V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
7. V § 16 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.
(8) Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu.”.
8. § 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa rovnajú začiatočným stavom majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.”.
9. V § 17 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
10. V § 17a ods. 1 sa čiarka za slovami „doplnková dôchodková spoločnosť” nahrádza spojkou „a” a vypúšťajú sa slová „a platobná inštitúcia22ad”.
11. V § 17a ods. 3 druhej vete sa za slová „ktorou je” vkladajú slová „platobná inštitúcia,22adinštitúcia elektronických peňazí,22ad”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:


22adZákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
„(7) Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 6 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.”.
12. § 17a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
13. V § 21 odseky 1 až 5 znejú:
„(1) Individuálnu výročnú správu povinne ukladajú do zbierky
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk