dnes je 27.2.2024

Input:

533/2004 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

533/2004 Z.z.
ZÁKON
z 9. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na strelivo.1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:


1aZákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. „ .
2. V § 2 písmeno a) znie:
a) geologický prieskum ložísk vyhradených nerastov (ďalej len výhradné ložisko ), 1
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:


1§ 5 ods. 1 a § 11 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. „ .
㤠4a
Banské oprávnenie
(1) Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len banské oprávnenie ).
(2) Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže odbornú spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1 na požadovanú činnosť.3bAk sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu. Banské oprávnenie možno vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia.
(3) Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe. Na účely tohto zákona slovenskou osobou sa rozumie fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a zahraničnou osobou fyzická osoba s bydliskom a právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zahraničnej právnickej osobe