dnes je 15.4.2024

Input:

485/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

485/2013 Z.z.
Zákon
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010 Z.z., zákona č. 50/2012 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z. a zákona č. 413/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,”.
2. V § 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,”.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
3. V § 2 ods. 2 písm. g) sa slovo „alebo” nahrádza slovami „alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo”.
4. V § 2 ods. 2 písmeno h) znie:
„h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.”.
5. § 2 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Správaním iných fyzických osôb podľa odseku 2 písm. g) sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný čin.
(7) Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite podľa odseku 2 písm. h) je zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti.
(8) Koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba podľa odseku 2 písm. h) je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálnopatologických javov s vysokou toleranciou k nim.”.
6. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti podľa tohto zákona pri poskytovaní sociálnej služby.”.
7. V § 3 ods. 2 úvodná veta znie: „Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna služba, a ktorou je”.
8. V § 6 ods. 3 písm. c) sa slová „až 40” nahrádzajú slovami „až 39”.
9. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich