dnes je 30.5.2024

Input:

463/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

463/2013 Z.z.
zákon
z 3. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 185/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 374/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 288/2012 Z.z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 70/2013 Z.z., zákona č. 135/2013 Z.z. a zákona č. 318/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. c), i) a m), § 9 ods. 5, § 17 ods. 1 písm. a), ods. 8 písm. a) a ods. 12, § 19 ods. 3 písm. h), § 22 ods. 1, 4, 11 a 12, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo 14”.
2. V § 2 písm. p) sa slovo „len” nahrádza slovom „predovšetkým”.
3. V § 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi”.
4. § 2 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x) daňovníkom nezmluvného štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”); ak § 52zb neustanovuje inak, ministerstvo zaradí do tohto zoznamu štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná.”.
5. V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania1vrátane, suma vo výške 1 % v
1. prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny