dnes je 27.2.2024

Input:

435/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

435/2013 Z.z.
zákon
z 29. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 332/2011 Z.z., zákona č. 384/2011 Z.z., zákona č. 546/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 91/2012 Z.z., zákona č. 235/2012 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z. a zákona č. 218/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 6 sa za slovo „pre” vkladá slovo „zistenie,” a na konci sa pripája táto veta: „Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.”.
2. V § 4 ods. 2 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „v prvom stupni”.
3. V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ap) až as), ktoré znejú:
„ap) orgánom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov,19h
ar) Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,19i
as) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.19j”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19h až 19j znejú:

19hNapríklad zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 až 11 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.


19i§ 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.


19jZákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z.z.”.
4. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) zverejnenie údajov o porušení povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2ak sú tieto údaje zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou,
e) oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane,
f) sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane.”.
5. V § 11 ods. 9