dnes je 22.2.2024

Input:

423/2015 Z.z., Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.12.2019

423/2015 Z.z.
zákon
z 11. novembra 2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 5
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
214/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa §2 a § 68
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 3 a § 5 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky na výkon štatutárneho auditu,
b) postavenie a činnosť štatutárnych audítorov, audítorských spoločností a asistentov štatutárneho audítora,
c) dohľad nad výkonom štatutárneho auditu (ďalej len „dohľad”),
d) pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora”),
e) pôsobnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad”).
(2) Na štatutárnych audítorov, audítorské spoločnosti, subjekty verejného záujmu a úrad sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis.1)
§ 2
Základné pojmy
(1) Štatutárny audit je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu2) alebo na základe rozhodnutia účtovnej jednotky,3) ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy.
(2) Štatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie úrad, a má oprávnenie na vykonávanie štatutárneho auditu (ďalej len „licencia”) okrem audítora podľa § 7.
(3) Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie úrad, a má licenciu okrem audítorskej spoločnosti podľa § 7.
(4) Asistent štatutárneho audítora je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname asistentov štatutárneho audítora, ktorý vedie komora.
(5) Európsky audítor je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname štatutárnych audítorov v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”).
(6) Audítorská spoločnosť z iného členského štátu je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(7) Audítor z tretej krajiny je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom štáte ako členskom štáte.
(8) Audítorská spoločnosť z tretej krajiny je právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorských spoločností v inom štáte ako členskom štáte, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.
(9) Štatutárny audítor konsolidovaného celku4) je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky a štatutárny audit súladu konsolidovanej výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky.5)
(10) Domovský členský štát je členský štát, v ktorom je štatutárny audítor podľa odseku 2 zapísaný v zozname štatutárnych audítorov, alebo audítorská spoločnosť podľa odseku 3 zapísaná v zozname audítorských spoločností.
(11) Hostiteľský členský