dnes je 19.4.2024

Input:

423/2003 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

423/2003 Z.z.
ZÁKON
z 22. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odseky 3, 4 a 12 znejú:
„(3) Geodetické základy sú geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej siete a gravimetrickej siete a systém prostriedkov definujúcich ich parametre v priestore a čase s predpísanou presnosťou, dokumentáciou a s použitím zákonných meracích jednotiek.
(4) Podrobné bodové pole je súbor geodetických bodov a dočasne stabilizovaných bodov, dopĺňajúci body geodetických základov na hustotu potrebnú na podrobné meranie alebo vytyčovanie; delí sa na podrobné priestorové bodové pole, podrobné polohové bodové pole, podrobné výškové bodové pole a podrobné tiažové bodové pole.
(12) Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta a k nemu sa vzťahujúcich javov s časovými aspektmi, s úrovňou podrobností zodpovedajúcou obsahu Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:10 000, obsahujúci informácie spracúvané počítačom, ktoré popisujú prezentovaný model, definujú jeho polohu, tvar, vlastnosti, spojenia pomocou priestorovo lokalizovaných vzťahov, aspekty kvality umožňujúce analyzovanie javov a grafické prezentácie.”.
2. § 2 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14) Inžinierska geodézia je budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení a zameranie územia pre projekt a porealizačné zameranie stavieb.
(15) Štandardizácia geografického názvoslovia je súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť geografických názvov a záväznosť ich používania.
(16) Permanentná služba globálnych navigačných satelitných systémov je sieť kooperujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom čase poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov a javov.”.
3. V § 3 sa za slová „katastrálne úrady, „ vkladajú slová „správy katastra, „.
4. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slová „katastrálne úrady” vkladajú slová „a správy katastra”.
5. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. a), b), c), d) a e)”.
6. V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zriaďovanie podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, „.
7. V § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m) vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona, najmä pri používaní štandardizovaných geografických názvov, pri využívaní štátnej dokumentácie a pri autorizačnom overovaní vybraných geodetických a kartografických činností; štátny dozor vykonáva úrad prostredníctvom katastrálnej