dnes je 19.4.2024

Input:

420/2004 Z.z., Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

420/2004 Z.z.
ZÁKON
z 25. júna 2004
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
141/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
332/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 4, § 6 a § 15
390/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 2, § 8 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, 1) rodinnoprávnych vzťahov, 2) obchodných záväzkových vzťahov3) a pracovnoprávnych vzťahov.4) Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov4a) spravuje, nakladať.
(3) Na účely tohto zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko4b) alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek inej strany, a to ku dňu, ku ktorému
a) sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol,
b) mediáciu nariadil súd,
c) z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie povinnosť použiť mediáciu alebo
d) súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu.
(4) Na účely tohto zákona je členským štátom členský štát Európskej únie okrem Dánska.
§ 1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti mediátora, postup podávania žiadostí o zápis do registra mediátorov, žiadostí o zápis do registra mediačných centier a žiadostí o zápis do registra vzdelávacích inštitúcií, zápis do registra mediátorov, registra mediačných centier a registra vzdelávacích inštitúcií a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,4ba) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Základné pojmy
(1) Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.
(2) Na účely tohto zákona je
a) osoba zúčastnená na mediácii, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
b) bezúhonný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin ,
c) spotrebiteľským sporom spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy4bb) alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.
§ 3
Mediátor
Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1.
§ 4
Výkon činnosti mediátora
(1) Výkon činnosti mediátora je podnikaním.
(2) Mediátor
a) je povinný
1. pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú sporu, ktorý je predmetom mediácie, a o ktorých má alebo musí mať v priebehu mediácie vedomosť,
2. vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie,
3. správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby