dnes je 22.2.2024

Input:

42/1994 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení účinnom k 26.2.2022

42/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 1994
o civilnej ochrane obyvateľstva
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
222/1996 Z.z.
24. 7. 1996
mení a dopĺňa § 8, § 13 a § 14
117/1998 Z.z.
1. 5. 1998
mení 37 novelizačných bodov
252/2001 Z.z.
1. 8. 2001
mení 37 novelizačných bodov
416/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 5, § 7, § 11 a dopĺňa nový § 14a
261/2002 Z.z.
1. 7. 2002
dopĺňa § 14
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 14a
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa § 4, § 13 a § 14
568/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení 44 novelizačných bodov
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení 12 novelizačných bodov
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení §31 a § 32
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
mení a dopĺňa § 14, § 15, § 36
172/2011 Z.z.
1. 7. 2011
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
395/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 15
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 28a a poznámku pod čiarou
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa 2 novelizačné body
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
176/2021 Z.z.
15. 5. 2021
dopĺňa § 3b
55/2022 Z.z.
26. 2. 2022
mení § 3
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana”).
§ 2
Civilná ochrana
(1) Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
(2) Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
§ 3
Základné pojmy
(1) Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
(2) Na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária , katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa,1b) hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky alebo teroristický útok, pričom
a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
(3) Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.
(4) Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
(5) Analýza územia je posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s ohľadom na zdroje ohrozenia. Analýza územia sa vyhotovuje vo forme súboru dokumentov.
(6) Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a