dnes je 22.2.2024

Input:

412/2015 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

412/2015 Z.z.
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z.z., zákona č. 310/2005 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 284/2008 Z.z., zákona č. 435/2008 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z., zákona č. 307/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 519/2011 Z.z., zákona č. 73/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 356/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 388/2013 Z.z., zákona č. 79/2015 Z.z. a zákona č. 387/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenami av) až ay), ktoré znejú:
„av) počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla technický prístroj odometer, ktorý je zabudovaný vo vozidle,
ax) neoprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti každý neoprávnený zásah do odometra, ktorý vykonáva neoprávnený subjekt,
ay) oprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej vzdialenosti každý zásah do odometra, ktorý vykonáva výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis na základe pokynov výrobcu ako oprávnený subjekt na účel výmeny alebo opravy odometra alebo na účel nastavenia reálnej alebo približne zistiteľnej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla na počítadle prejdenej vzdialenosti.”.
2. Nadpis pod § 22 znie: „Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia”.
3. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
㤠23b
(1) Je zakázané
a) neoprávnene manipulovať s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,
b) vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla,
c) predávať, kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať s dokladmi vydávanými podľa tohto zákona.
(2) Je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky, sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať
a) služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,
b) technické prostriedky a zariadenia určené do cestných motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou výbavy motorového vozidla a ktoré umožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
c) zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby alebo zvláštne výstražné znamenia iným osobám ako tým, ktoré môžu tieto zariadenia podľa osobitného predpisu13bapoužívať.
(3) Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať na trhu alebo ponúkať na trhu Slovenskej republiky