dnes je 28.9.2023

Input:

408/2015 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov

408/2015 Z.z.
ZÁKON
z 24. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona č. 311/2001 Z.z. a zákona č. 200/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 a 3 vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Podmienky nároku
§ 2
(1) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku, ak tento zákon neustanovuje inak, je fyzická osoba, ktorá
a) dosiahla najvyššiu prípustnú expozíciu zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky alebo
b) pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky nesmie vykonávať doterajšiu prácu.
(2) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, z toho najmenej 10 rokov ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič.
(3) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
(4) Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky prestala vykonávať zamestnanie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom bola zamestnaná spolu viac ako tri roky.
(5) Nárok na priznanie osobitného príspevku vzniká oprávneným osobám uvedeným v odsekoch 2 a 3 dovŕšením veku 55 rokov.
§ 3
(1) Osobitný príspevok nepatrí, ak tento zákon neustanovuje inak, ak oprávnený na jeho priznanie
a) vykonáva prácu v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý nedovŕšil vek 55 rokov,
b) dovŕšil dôchodkový vek,
c) je poberateľom doplatku do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
d) je poberateľom invalidného dôchodku vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
e) je poberateľom úrazovej renty vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
f) je poberateľom opakujúcej sa dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu8alebo opakujúcej sa dávky, ktorá sa považuje za dávku výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,8
g) je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,
h) je poberateľom obdobnej dávky alebo obdobného plnenia z cudziny, ako sú uvedené v písmenách c) až e), pričom obdobná dávka alebo obdobné plnenie z cudziny je vo vyššej sume alebo v rovnakej sume, ako je osobitný príspevok, na