dnes je 22.2.2024

Input:

403/2013 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

403/2013 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z.z.
opatrenie z 18. novembra 2013 č. MF/19057/2013-73, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Opatrenie sa uvádza v č. 11/2013 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.