dnes je 23.6.2021

Input:

399/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

399/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z.z., vyhlášky č. 150/2007 Z.z., vyhlášky č. 656/2007 Z.z., vyhlášky č. 231/2010 Z.z., vyhlášky č. 98/2012 Z.z., vyhlášky č. 291/2012 Z.z. a vyhlášky č. 148/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk