dnes je 15.4.2024

Input:

399/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

399/2013 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z.z., vyhlášky č. 150/2007 Z.z., vyhlášky č. 656/2007 Z.z., vyhlášky č. 231/2010 Z.z., vyhlášky č. 98/2012 Z.z., vyhlášky č. 291/2012 Z.z. a vyhlášky č. 148/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2ak boli vklad alebo časť vkladu splatené pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2§ 60 ods. 5 Obchodného zákonníka.”.
2. V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2”.
3. V § 13 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu alebo výpis z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,2”.
4. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013
K návrhu na zápis komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti založenej pred 1. decembrom 2013 podanému do 28. februára 2014 možno namiesto výpisu z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky preukazujúceho splatenie peňažných vkladov alebo ich častí pripojiť písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu.9”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9§ 768l ods. 1 Obchodného zákonníka.”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.
 
Tomáš Borec v. r.