dnes je 17.4.2024

Input:

366/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

366/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2018,
ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 600/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 439/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 721/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 584/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z.z., zákona č. 529/2006 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z., zákona č. 677/2006 Z.z., zákona č. 274/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 555/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z.z., zákona č. 434/2008 Z.z., zákona č. 449/2008 Z.z., zákona č. 599/2008 Z.z., zákona č. 108/2009 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 200/2009 Z.z., zákona č. 285/2009 Z.z., zákona č. 571/2009 Z.z., zákona č. 572/2009 Z.z., zákona č. 52/2010 Z.z., zákona č. 151/2010 Z.z., zákona č. 403/2010 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 125/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 334/2011 Z.z., zákona č. 348/2011 Z.z., zákona č. 521/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 413/2012 Z.z., zákona č. 96/2013 Z.z., zákona č. 338/2013 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z., zákona č. 195/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 240/2014 Z.z., zákona č. 298/2014 Z.z., zákona č. 25/2015 Z.z., zákona č. 32/2015 Z.z., zákona č. 61/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 87/2015 Z.z., zákona č. 112/2015 Z.z., zákona č. 140/2015 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z., zákona č. 336/2015 Z.z., zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 407/2015 Z.z., zákona č. 440/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 285/2016 Z.z., zákona č. 310/2016 Z.z., zákona č. 355/2016 Z.z., zákona č. 2/2017 Z.z., zákona č. 85/2017 Z.z., zákona č. 184/2017 Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z., zákona č. 266/2017 Z.z., zákona č. 279/2017 Z.z., zákona č. 63/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 191/2018 Z.z., zákona č. 282/2018 Z.z., zákona č. 314/2018 Z.z. a zákona č. 317/2018 Z.z. sa mení takto:
V § 293do sa číslo „2018” nahrádza číslom „2021”.
Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 352/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 282/2006