dnes je 14.5.2021

Input:

366/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

366/2013 Z.z.
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z., zákona č. 397/2000 Z.z., zákona č. 561/2001 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 527/2002 Z.z., zákona č. 357/2003 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 562/2004 Z.z., zákona č. 757/2004
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk