dnes je 4.12.2023

Input:

357/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

357/2013 Z.z.
zákon
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z.z., zákona č. 11/1998 Z.z., zákona č. 127/1999 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 147/2001 Z.z., zákona č. 500/2001 Z.z., zákona č. 426/2002 Z.z., zákona č. 510/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 530/2003 Z.z., zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 315/2005 Z.z., zákona č. 19/2007 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z., zákona č. 657/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 429/2008 Z.z., zákona č. 454/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z., zákona č. 276/2009 Z.z., zákona č. 487/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 546/2010 Z.z., zákona č. 193/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 197/2012 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 9/2013 Z.z. a zákona č. 352/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 60 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, iba ak ide o
a) úhradu nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
b) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti s úrokom podľa § 166 ods. 2, alebo o
c) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti podľa odseku 4 druhej vety.”.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
2. V § 60 ods. 5 prvej vete sa slová „ktoré sa prikladá” nahrádzajú slovami „alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladajú”.
3. V § 68 ods. 10 sa slovo „troch” nahrádza slovom „šiestich”.
4. V § 97 ods. 4 posledná veta znie: „Ustanovenia § 115 ods. 1 až 4 platia obdobne.”.
5. Doterajší text § 105b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak je zakladateľom zahraničná osoba.”.
6. V § 117 ods. 4 sa za slová „§ 115 ods. 5 až 7” vkladajú slová „a 9”.
7. § 117 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 115 ods. 7 prevodom nastávajú zápisom do obchodného registra.”.
8. V § 144 a § 179 ods. 3 písm. b) sa slová „fondy vytvorené zo zisku” nahrádzajú slovami „iné vlastné zdroje”.
9. V § 340a ods. 1 druhej vete sa za