dnes je 13.5.2021

Input:

354/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov

354/2013 Z.z.
zákon
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z. a zákona č. 136/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. a) sa slová „poradenstva v oblasti daní (ďalej len „daňové poradenstvo”)” nahrádzajú slovami „daňového poradenstva”.
2. § 2 až 4 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „klient”) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
§ 3
Daňové poradenstvo
(1) Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných predpisov1(ďalej len „daň”). Tým nie je dotknuté poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní podľa osobitných predpisov.2
(2) Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa
a) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,3
b) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť daňových poradcov
§ 4
(1) Daňovým poradcom je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam”) podľa § 8 ods. 3 alebo ods. 5 alebo zaregistrovaná v zozname podľa § 8 ods. 6; zoznam vedie komora. Za daňového poradcu sa považuje aj právnická osoba poskytujúca daňové poradenstvo podľa odseku 2.
(2) Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri a je zapísaná v zozname. Fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva podľa tohto zákona.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

1Napríklad zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z.z.


2Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.


3Príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).”.
3. V § 5
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk