dnes je 19.4.2024

Input:

352/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

352/2013 Z.z.
zákon
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 61/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 486/2010 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z. a zákona č. 440/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
2. § 2 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu4ba pozemkové spoločenstvo4cpovažuje za mikro účtovnú jednotku, ak
a) za účtovné obdobie, v ktorom vznikla, rozhodla sa postupovať ako mikro účtovná jednotka, alebo
b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:
1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo
c) dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za mikro účtovnú jednotku.
(6) Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 5 písm. b) a c), sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne; táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka v období, kým spĺňa podmienky uvedené v odseku 5 písm. b) a c).
(7) Odsek 5 sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

4b§ 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.


4cZákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.”.
3. V § 3 ods. 6 a 7 a § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému”.
4. V § 8 odsek 3 znie:
„(3) Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady podľa § 3 a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila výročnú správu podľa § 20, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila