dnes je 19.4.2024

Input:

35/2014 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

35/2014 Z.z.
zákon
z 28. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 561/2005 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 500/2007 Z.z., zákona č. 179/2008 Z.z., zákona č. 435/2008 Z.z., zákona č. 191/2009 Z.z., zákona č. 469/2009 Z.z., zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 402/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „vyšetrovanie plavebných nehôd”, „vyšetrovanie plavebnej nehody”, „odborné vyšetrenie plavebnej nehody”, „vyšetrenie plavebnej nehody”, „odborné vyšetrovanie plavebných nehôd” a „odborné prešetrenie plavebných nehôd” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „odborné vyšetrovanie plavebnej nehody” v príslušnom tvare.
2. V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) loďou vnútrozemskej plavby samohybné plavidlo prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách okrem malého plavidla, prievoznej lode, plávajúceho stroja a plávajúceho zariadenia,”.
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená g) až l).
3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bezodkladne ich poskytne Dopravnému úradu na zabezpečenie úloh podľa § 39 písm. r)”.
4. V § 4 ods. 1, 3 a 8 sa slová „plavebné znaky” vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „signálne znaky” v príslušnom tvare.
5. V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slovo „práva” vkladajú slová „prevádzkovateľom vodnej cesty”.
6. V § 4 ods. 5 sa slová „podľa § 39 písm. n) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby podľa § 39 písm. o)” nahrádzajú slovami „podľa § 39 písm. o) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby podľa § 39 písm. p)”.
7. V § 4 ods. 8 prvej vete sa slová „uskutočniť len na základe záväzného stanoviska1bDopravného úradu” nahrádzajú slovami „povoliť len na základe záväzného stanoviska1bministerstva” a v tretej vete sa slová „stavby na vodnej ceste” nahrádzajú slovami „takejto stavby”.
8. V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dopravnému úradu alebo pred priplávaním do verejného prístavu alebo pred odplávaním z verejného prístavu poskytne elektronické hlásenie1cdo systému riečnych informačných služieb. Dopravný úrad záznam o prihlásení plavidla a záznam o odhlásení plavidla z verejného prístavu alebo elektronické hlásenie bezodkladne poskytne prevádzkovateľovi verejného prístavu. Prevádzkovateľ verejného prístavu je povinný záznam o prihlásení plavidla, záznam o odhlásení plavidla z verejného prístavu a elektronické hlásenie uchovávať tri roky odo dňa prihlásenia plavidla, odhlásenia plavidla z verejného prístavu alebo poskytnutia elektronického hlásenia.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1cNariadenie Komisie (EÚ) č. 164/2010 z 25. januára 2010 o technických