dnes je 17.4.2024

Input:

339/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

339/2013 Z.z.
zákon
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 327/2005 Z.z., zákona č. 331/2007 Z.z., zákona č. 297/2008 Z.z., zákona č. 451/2008 Z.z., zákona č. 304/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 332/2011 Z.z. a zákona č. 335/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo „denný” vypúšťa.
2. V § 3 ods. 2 sa slová „e) až i)” nahrádzajú slovami „f) až j)”.
3. V § 6 ods. 3 sa slová „e) až g)” nahrádzajú slovami „f) až h)”.
4. V § 6 ods. 4 sa slová „a) až i)” nahrádzajú slovami „a) až j)”.
5. V § 7 ods. 3 sa slová „e) až g)” nahrádzajú slovami „f) až h)”.
6. § 18 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom.12b
(7) Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

12bZákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
7. V § 30 písm. b) sa slovo „alebo” nahrádza slovom „a”.
8. V § 32 prvá veta znie: „Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom, v ktorom musí byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát, a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ďalej len „spolupracujúci advokát”); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať alebo obhajovať.”.
9. V § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „e) až h)” nahrádzajú slovami „f) až i)”.
10. V § 53 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „e) až h)” nahrádzajú slovami „f) až i)”.
11. V § 62a ods. 1 a ods. 2 sa slovo „dennom” a slovo „denný” vypúšťajú.
12. V § 62a ods. 2 sa vypúšťajú slová „každý pracovný deň”.
13. V § 62a odsek 3 znie:
„(3) Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta v súlade so stavovským predpisom komory zúčastňuje ústnej časti advokátskej skúšky.”.
14. V § 62a ods. 4 až 6 sa slovo „dennom”, slovo „Denný” a slovo „denného” vypúšťajú.
15. § 66 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Komora spracúva