dnes je 29.5.2024

Input:

331/2015 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

331/2015 Z.z.
ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. o), § 22 ods. 7, § 34 ods. 2, § 43 ods. 1, § 52 ods. 8, § 54 ods. 5 písm. b) a § 88 ods. 12 sa slová „kategórie 4” nahrádzajú slovami „kategórie F4”.
2. V § 3 ods. 2 a ods. 5 písm. h), § 12 ods. 1, § 22 ods. 3, 4 a 5, § 40 ods. 1 a § 52 ods. 3 sa slová „kategórie 1 až 3” nahrádzajú slovami „kategórie F1 až F3”.
3. V § 40 ods. 5 sa slová „kategórie 1” nahrádzajú slovami „kategórie F1”.
4. V § 42 ods. 1 sa slová „oprávnenej osoby” nahrádzajú slovom „žiadateľa”.
5. § 42 ods. 2 písm. b) šiesty bod znie:
„6. doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu; pri činnostiach podľa § 41 písm. a) prvého bodu žiadateľ alebo jeho zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť preukazujú dokladom podľa § 31 ods. 4 a pri činnostiach podľa § 41 písm. a) druhého bodu žiadateľ alebo jeho zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť preukazujú dokladom podľa § 31 ods. 6,”.
6. V § 42 ods. 2 písm. b) siedmom a ôsmom bode sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak ide o osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa § 41 ods. 1 písm. a) a b)”.
7. V § 44 ods. 2 sa slová „kategórie 1, 2” nahrádzajú slovami „kategórie F1, F2” a slová „kategórie 3, 4” sa nahrádzajú slovami „kategórie F3, F4”.
8. V § 47 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby”.
9. V § 52 ods. 9 sa slová „kategórie 2, 3” nahrádzajú slovami „kategórie F2, F3”.
10. V § 53 odsek 2 znie:
„(2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.”.
11. V § 53 sa vypúšťa odsek 3.
12. V § 63 ods. 1 a 3 sa slová „oprávnená osoba” vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „žiadateľ” v príslušnom tvare.
13. V § 63 ods. 2 sa slová „oprávnenú osobu, ktorá” nahrádzajú slovami „žiadateľa, ktorý”.
14. V § 69 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „oprávnenej osobe”.
15. V § 78 ods. 1 písm. p), § 80 ods. 1 písm. c) a § 88 ods. 11 sa slová „kategórie 1, 2, 3” nahrádzajú slovami „kategórie F1, F2, F3”.
16. Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„88a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na pyrotechnické výrobky kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3 a kategórie 4 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona týkajúce sa pyrotechnických výrobkov kategórie F1, kategórie F2, kategórie F3 a kategórie F4.”.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. zákona č. 231/1992 Zb., zákona