dnes je 22.2.2024

Input:

317/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení neskorších předpisov

317/2018 Z.z.
ZÁKON
z 23. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 600/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 439/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 721/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 584/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z.z., zákona č. 529/2006 Z.z., zákona č. 592/2006 Z.z., zákona č. 677/2006 Z.z., zákona č. 274/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 555/2007 Z.z., zákona č. 659/2007 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z.z., zákona č. 434/2008 Z.z., zákona č. 449/2008 Z.z., zákona č. 599/2008 Z.z., zákona č. 108/2009 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 200/2009 Z.z., zákona č. 285/2009 Z.z., zákona č. 571/2009 Z.z., zákona č. 572/2009 Z.z., zákona č. 52/2010 Z.z., zákona č. 151/2010 Z.z., zákona č. 403/2010 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 125/2011 Z.z., zákona č. 223/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 334/2011 Z.z., zákona č. 348/2011 Z.z., zákona č. 521/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 413/2012 Z.z., zákona č. 96/2013 Z.z., zákona č. 338/2013 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z., zákona č. 195/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z.z., zákona č. 240/2014 Z.z., zákona č. 298/2014 Z.z., zákona č. 25/2015 Z.z., zákona č. 32/2015 Z.z., zákona č. 61/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 87/2015 Z.z., zákona č. 112/2015 Z.z., zákona č. 140/2015 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z., zákona č. 336/2015 Z.z., zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 407/2015 Z.z., zákona č. 440/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 285/2016 Z.z., zákona č. 310/2016 Z.z., zákona č. 355/2016 Z.z., zákona č. 2/2017 Z.z., zákona č. 85/2017 Z.z., zákona č. 184/2017 Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z., zákona č. 266/2017 Z.z., zákona č. 279/2017 Z.z., zákona č. 63/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 191/2018 Z.z., zákona č. 282/2018 Z.z. a zákona č. 314/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný
1. starobný dôchodok,
2. predčasný starobný dôchodok,
3. invalidný dôchodok,
4. výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2a dovŕšila dôchodkový vek,
5. invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2”.
2. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba, ktorá
a) je v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem žiaka strednej školy