dnes je 22.2.2024

Input:

288/1997 Z.z., Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.2.2014

288/1997 Z.z.
[zrušené č. 440/2015 Z.z.]
ZÁKON
z 3. októbra 1997
o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení
416/2001 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 3, § 6, § 7, § 13
5/2005 Z.z.
1. 2. 2005
dopĺňa § 12a
300/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 12. 2008
dopĺňa § 12
375/2013 Z.z.
1. 12. 2013
dopĺňa 4 novelizačné body
1/2014 Z.z.
1. 2. 2014
mení a dopĺňa § 12, § 14b a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „občianske združenie”) a iných právnických osôb a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie podľa osobitného zákona, 1) ktoré plní úlohy v oblasti telesnej kultúry.
(2) Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj.
(3) Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami.
(4) Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti.
(5) Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry (odsek 2) tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník (§ 12 ods. 1).
(6) Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby (ďalej len „vzdelávacie zariadenie”) pripravovať osoby uvedené v § 12 ods. 1 na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.
§ 3
Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1) Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia
a)  orgány štátnej správy,
b) samosprávny kraj,
c) obec,
d)  občianske združenia,
e)  iné právnické osoby a fyzické osoby.
(2) Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú
a)  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva”),
b)  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c)  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
d)  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
e)  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
f)  zrušené od 1.7.2002
g)  zrušené od 1.7.2002.
§ 4
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru
a)  riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,
b)  vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie; utvára právne, vedeckovýskumné, organizačné, ekonomické a zdravotné podmienky na rozvoj telesnej kultúry,
c)  utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,
d)  určuje na príslušné