dnes je 17.4.2024

Input:

276/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

276/2017 Z.z.
ZÁKON
z 12. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) príslušným orgánom orgán ustanovený týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ktorý v Slovenskej republike vydáva
1. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie, alebo
2. obdobný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti.”.
2. V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slová „a je potvrdená” vkladajú slová „dokladom o ďalšom vzdelávaní alebo” a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov”.
3. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
4. V § 4 ods. 1 sa za slovami „maturitnej skúške” čiarka nahrádza slovom „alebo” a vypúšťajú sa slová „alebo iný doklad o vzdelaní”.
5. V § 4 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slovo „prechádzajúcim” nahrádza slovom „predchádzajúcim”.
6. V § 17 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „kvalifikáciu” vkladajú slová „nadobudnutú v členskom štáte” a slová „regulovaného povolania” sa nahrádzajú slovami „odbornej činnosti”.
7. V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
(1) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaný v treťom štáte sa automaticky uzná za rovnocenný s dokladom o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania vydaným v Slovenskej republike na základe uznaného dokladu o vzdelaní podľa § 13 ods. 2 a doplňujúcej skúšky vykonanej po uznaní dokladu o vzdelaní na uznanej vzdelávacej inštitúcii.
(2) Doplňujúcou skúškou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiadateľa o uznanie odbornej kvalifikácie nadobudnutej na území tretieho štátu na výkon zdravotníckeho povolania.
(3) Uznaná vzdelávacia inštitúcia zriaďuje na vykonanie doplňujúcej skúšky skúšobnú komisiu. Členmi skúšobnej komisie sú zamestnanci uznaných vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v príslušnom študijnom programe, študijnom odbore alebo v učebnom odbore a zástupcovia stavovských organizácií v zdravotníctve. Člen skúšobnej komisie
a) má vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore a päť rokov odbornej praxe v príslušnom odbore alebo
b) vykonával pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore najmenej päť rokov.
(4) Žiadateľ o vykonanie doplňujúcej skúšky doručí uznanej vzdelávacej inštitúcii písomnú žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania doplňujúcej skúšky.
(5) Žiadosť o vykonanie doplňujúcej skúšky obsahuje
a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) adresu