dnes je 25.9.2020

Input:

275/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

275/2017 Z.z.
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 61/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 486/2010 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 463/2013 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 130/2015 Z.z., zákona č. 423/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 264/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom7czanikajúcej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka”), nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.”.
2. V § 4 ods. 3 sa slová „účtovnej jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom7c(ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka”)” nahrádzajú slovami „nástupníckej účtovnej jednotky”.
3. V § 4 ods. 4 sa slová „môže ustanoviť osobitný predpis.9” nahrádzajú slovami „môžu ustanoviť osobitné predpisy.9”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9Napríklad § 56 zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 203/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
4. V § 6 ods. 4 prvá veta znie: „Účtovná jednotka je povinná v súlade s vedeným účtovníctvom zostavovať za účtovnú jednotku individuálnu účtovnú závierku podľa § 17 a 18 alebo zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa § 17a.”.
5. V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ku dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou.”.
6. V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) ku dňu predchádzajúcemu dňu zmeny právnej formy na právnu formu s inou rámcovou účtovou osnovou.”.
7. V § 16 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak je počas likvidácie na účtovnú jednotku vyhlásený konkurz, účtovná jednotka postupuje podľa odseku 8.”.
8. V § 17a ods. 3 úvodnej vete a v písmene c) sa slová „osobitného predpisu,22a” nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,22a” a v písmene d) sa slová „osobitného predpisu.22a” nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,22a”.
9. Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

22aa§ 25 zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.”.
10. V § 17a sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) je európskou spoločnosťou22aeso sídlom na území Slovenskej republiky, európskym družstvom22afso sídlom na území Slovenskej republiky alebo je európskym zoskupením hospodárskych záujmov22agso sídlom na území Slovenskej republiky, ak pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk