dnes je 17.4.2024

Input:

274/2015 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

274/2015 Z.z.
ZÁKON
z 30. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 567/2005 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z. a zákona č. 58/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2c písm. c) a e) sa slovo „vykonávanie” nahrádza slovom „výkon”.
2. V § 2c sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) rozhoduje podľa osobitného predpisu4ao uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti získanej v zahraničí,”.
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4aZákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.”.
3. V § 2d odsek 2 znie:
„(2) Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou; osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania.”.
4. V § 2d sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
5. Za § 2d sa vkladajú § 2e až 2g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2e
Zriadenie a postavenie Slovenskej asociácie horských sprievodcov
(1) Zriaďuje sa Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len „asociácia sprievodcov”) so sídlom vo Vysokých Tatrách.
(2) Asociácia sprievodcov je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3) Asociácia sprievodcov je právnická osoba.
(4) Orgány asociácie sprievodcov sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie sprievodcov. Snem asociácie sprievodcov je najvyšší orgán asociácie sprievodcov, ktorý tvoria členovia asociácie sprievodcov. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie sprievodcov. Predseda je štatutárny orgán asociácie sprievodcov, ktorý zastupuje asociáciu sprievodcov navonok a koná v jej mene. Predsedu a predsedníctvo volí snem.
(5) Podrobnosti o činnosti asociácie sprievodcov, práva a povinnosti členov asociácie sprievodcov ustanovujú stanovy, ktoré schvaľuje snem asociácie sprievodcov.
§ 2f
Pôsobnosť asociácie sprievodcov
Asociácia sprievodcov najmä
a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b) vykonáva odbornú prípravu osôb na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
d) podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú sprievodcovskú činnosť,
e) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla