dnes je 27.2.2024

Input:

270/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

270/2017 Z.z.
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 494/2010 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 361/2013 Z.z., zákona č. 218/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 35/2015 Z.z., zákona č. 130/2015 Z.z., zákona č. 359/2015 Z.z. a zákona č. 180/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno b) znie:
„b) virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo”) komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo, a
2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,”.
2. V § 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom,”.
3. § 2 sa dopĺňa písmenami zh) a zi), ktoré znejú:
„zh) klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade,
zi) komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých vykonáva vstavaný registračný program svoju činnosť.”.
4. V § 3 ods. 2 písm. a) ôsmy bod znie:
„8. tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8§ 2 ods. 3 a § 16 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
5. V § 3 ods. 2 písm. b) prvý bod znie:
„1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,”.
6. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať