dnes je 22.2.2024

Input:

268/2000 Z.z., Zákon o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

268/2000 Z.z.
[zrušené č. 219/2003 Z.z.]
ZÁKON
z 20. júna 2000
o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky na výrobu, uvádzanie do obehu a používanie prekurzorov omamných látok a psychotropných látok (ďalej len „prekurzory”) vrátane ich dovozu, vývozu a tranzitu tak, aby sa zabránilo ich zneužívaniu na nezákonnú výrobu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov1) obsahujúcich tieto látky (ďalej len „návykové látky”). Zákon ďalej upravuje povinnosti subjektov zaobchádzajúcich s prekurzormi, sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona a pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť prekurzorov.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) prekurzorom každá chemická látka uvedená v prílohe č. l vrátane zmesi obsahujúcej tieto chemické látky, ktoré možno použiť na výrobu návykových látok; nepatria sem farmaceutické prípravky ani iné prípravky, ktoré obsahujú jednu alebo viac uvedených chemických látok, ak majú také zloženie, že tieto chemické látky nemožno voľne používať ani ich získavať bežne aplikovateľnými spôsobmi a prostriedkami bez použitia zariadení, ktoré slúžia na separáciu chemických látok v chemických prevádzkach a laboratóriách,
b) prevádzkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zaobchádza s prekurzormi podľa § 4 ods. 1,
c) výrobou získavanie, syntéza, spracovanie, čistenie, úprava, dávkovanie, príprava, balenie a označovanie prekurzorov,
d) používaním spotreba prekurzorov na účely výskumu, výučby, expertíznej činnosti alebo inej činnosti, ktorá nesúvisí s nelegálnym získavaním návykových látok,
e) uvedením do obehu predaj, distribúcia, prechovávanie, skladovanie, sprostredkovanie predaja a preprava prekurzorov,
f) vývozom fyzický odsun prekurzorov z colného územia Slovenskej republiky2) na územie iného štátu,
g) dovozom fyzický prísun prekurzorov z územia iného štátu na colné územie Slovenskej republiky,
h) tranzitom preprava prekurzorov z územia jedného štátu cez colné územie Slovenskej republiky na územie tretieho štátu,
i) zaobchádzaním s prekurzormi výroba, uvádzanie do obehu, obstarávanie, používanie prekurzorov, vývoz, dovoz a tranzit prekurzorov,
j) konečným príjemcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa dodávajú prekurzory v krajine určenia; môže to byť iná osoba ako konečný užívateľ.
§ 3
Rozdelenie prekurzorov
Prekurzory sú podľa stupňa nebezpečnosti ich možného zneužitia na výrobu návykových látok rozdelené do troch skupín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY NA ZAOBCHÁDZANIE S PREKURZORMI
§ 4
Zaobchádzanie s prekurzormi
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba môže zaobchádzať s prekurzormi
a) skupiny I na základe povolenia na zaobchádzanie s prekurzormi (ďalej len „povolenie”), ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky