dnes je 29.5.2024

Input:

267/2017 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

267/2017 Z.z.
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 332/2011 Z.z., zákona č. 384/2011 Z.z., zákona č. 546/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 91/2012 Z.z., zákona č. 235/2012 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 218/2013 Z.z., zákona č. 435/2013 Z.z., zákona č. 213/2014 Z.z., zákona č. 218/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 361/2014 Z.z., zákona č. 130/2015 Z.z., zákona č. 176/2015 Z.z., zákona č. 252/2015 Z.z., zákona č. 269/2015 Z.z., zákona č. 393/2015 Z.z., zákona č. 447/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 298/2016 Z.z. a zákona č. 339/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.2”.
2. V § 3 ods. 6 druhá veta znie: „Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.”
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2009 Z.z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
4. V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa postupuje aj pri delegovaní príslušnosti medzi daňovým úradom a daňovým úradom pre vybrané daňové subjekty.”.
5. § 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Daňové tajomstvo
(1) Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná, a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie.
(2) Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel, a môže byť použité len na plnenie úloh podľa tohto zákona, osobitných predpisov8alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3) Správca dane a ostatné orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú povinné poučiť daňové subjekty a iné osoby o povinnosti zachovávať daňové tajomstvo a o právnych dôsledkoch porušenia tejto