dnes je 27.2.2024

Input:

266/2015 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

266/2015 Z.z.
ZÁKON
z 30. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 216/2007 Z.z., zákona č. 335/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 41/2011 Z.z. a zákona č. 305/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta vrátane odkazov 1a a 2 a poznámok pod čiarou k nim.
2. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Verejné archívy sú
a) štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,
b) špecializované archívy štátnych orgánov, archívy štátnych rozpočtových organizácií, archívy štátnych príspevkových organizácií8a archívy právnických osôb zriadených zákonom,11
c) mestské archívy9a archívy samosprávnych krajov,10
d) archívy právnických osôb a archívy fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej moci.12”.
3. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Štátnym ústredným archívom je Slovenský národný archív.”.
4. V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo zriaďuje štátny ústredný archív a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich špecializované pracoviská a pracoviská ako svoje zariadenia bez právnej subjektivity na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr. Názvy, sídla a územné obvody štátnych archívov zriaďovaných ministerstvom sú uvedené v prílohe č. 1.”.
5. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) poveriť archív vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti archívnictva, pomocných vied historických a príbuzných vedných odborov.”.
6. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „zoznam osôb”)”.
7. V § 9 ods. 5 a § 11 ods. 2 sa slová „štátne ústredné archívy” nahrádzajú slovami „štátny ústredný archív”.
8. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Ústrednú evidenciu tvoria
a) evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov evidovaným štátnym ústredným archívom, štátnym archívom s regionálnou územnou pôsobnosťou a špecializovaným archívom,
b) evidenčné listy pečatí a pečatidiel evidovaných štátnym ústredným archívom, štátnym archívom s regionálnou územnou pôsobnosťou a špecializovaným archívom,
c) záznamy o vyradení súborov archívnych dokumentov, pečatí a pečatidiel z evidencie a evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, pečatiam a pečatidlám vyradeným z evidencií štátneho ústredného archívu, štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou a špecializovaného archívu.”.
9. V § 12 ods. 2 sa za slovo „štúdiom” vkladá čiarka a slová „zverejňovaním na webovom sídle”.
10. V § 15 ods. 4 prvej vete sa za slovo „dokumentu” vkladajú slová „a použitie vlastného reprografického zariadenia bez súhlasu archívu”.
11. V § 16 odsek 2 znie:
„(2) Pôvodca registratúry je