dnes je 27.5.2024

Input:

265/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

265/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa slová „po získaní potrebných informácií od orgánu štátnej vodnej správy na základe projektovej dokumentácie, poznatkov z obchôdzky” nahrádzajú slovami „po získaní potrebných informácií z projektovej dokumentácie vodnej stavby, z manipulačného poriadku vodnej stavby, informácií od orgánu štátnej vodnej správy, vlastníka, správcu a užívateľa vodnej stavby, poznatkov z obchôdzky”.
2. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy” nahrádzajú slovami „vyjadrenia hlavného zamestnanca dohľadu” a za slová „počas overovacej prevádzky” sa vkladajú slová „na základe súhlasného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy”.
3. V § 3 ods. 2 sa slová „Na účely dohľadu sa pri odkaliskách” nahrádzajú slovami „Pri odkaliskách sa na účely dohľadu”.
4. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) aktuálnosť hydrologických podkladov z hľadiska bezpečnosti vodnej stavby počas jej povodňového zaťaženia podľa § 9 ods. 7 písm. h).”.
5. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo „uskutočnenia” nahrádza slovami „výstavby alebo zmeny”.
6. V § 4 ods. 3 sa slová „prehliadok dohľadu” nahrádzajú slovami „technicko-bezpečnostných prehliadok”.
7. V § 4 ods. 4 sa slovo „uskutočnenia” nahrádza slovom „výstavby”.
8. V § 4 ods. 5 písm. e) sa vypúšťa slovo „prípravy”.
9. V § 4 ods. 9 sa slová „odseku 1 písm. l)” nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. e)”.
10. V § 5 úvodnej vete sa slová „hlavný zamestnanec dohľadu, obsahuje” nahrádzajú slovami „odborne spôsobilá osoba na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie a primerane ku kategórii vodnej stavby obsahuje”.
11. V § 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „nad rámec technických noriem a”.
12. V § 6 ods. 1 sa slová „na výkon dohľadu” nahrádzajú slovami „na výkon dohľadu nad vodnou stavbou príslušnej kategórie”, slovo „odsúhlasiť” sa nahrádza slovom „pripomienkovať” a na konci sa pripájajú tieto slová: „a z pripomienok hlavného zamestnanca dohľadu”.
13. V § 7 ods. 1 sa za slovom „zaťaženia” vypúšťa čiarka a slová „ktorá sa určuje na