dnes je 27.5.2024

Input:

261/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

261/2020 Z. z.
[zrušené nepriamo č. 83/2022 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 druhá veta znie: „Výška finančného príspevku ustanovená v prílohe č. 4a zákona na jedno miesto v zariadení pre druh sociálnej služby, ktorým je nocľaháreň, na rozpočtový rok sa uplatňuje s odchýlkou ustanovenou v § 2 ods. 1 písm. b) a v rozpočtovom roku 2020 aj s odchýlkou ustanovenou v § 2 ods. 2 písm. b).”.
2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „2020”.
3. V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. b)” vkladajú slová „na rozpočtový rok 2020”.
4. V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Na účel § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok sa povinnosť ustanovená v § 78d ods. 17 zákona
a) neuplatňuje, ak k poslednému dňu príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona, podiel miest v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odsekov 1 a 2 a neposkytuje sa na nich sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, z celkového počtu miest v zariadení, pre ktoré je k tomuto dňu finančný príspevok určený, nepresiahne 15 %,
b) uplatňuje v rozsahu polovice sumy pomernej časti finančného príspevku určenej podľa § 78d ods. 18 písm. b) zákona, ak k poslednému dňu príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona, podiel miest v zariadení, ktoré nie sú miestami podľa odsekov 1 a 2 a neposkytuje sa na nich sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, z celkového počtu miest v zariadení, pre ktoré je k tomuto dňu finančný príspevok určený, presiahne 15 % a nepresiahne 25 %.
(5) Ak sa posledný deň kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je ukončená krízová situácia, nezhoduje s posledným dňom príslušného štvrťroka, za ktorý sa posudzuje nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona na účel posúdenia podmienky podľa § 78d ods. 3 písm. c) zákona pre vyplatenie finančného príspevku na nasledujúci štvrťrok, nárok na finančný príspevok podľa § 78d ods. 12 a 13 zákona sa v príslušnom štvrťroku posudzuje za obdobie
a) do posledného dňa