dnes je 29.5.2024

Input:

260/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

260/2020 Z. z.
ZÁKON
zo 17. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 28 a 29 znejú:

2Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).


28Nariadenie (EÚ) 2019/515.


29Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/515.”.
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „návrhu technického predpisu” nahrádzajú slovami „technickom predpise”.
3. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) metodicky usmerňuje a riadi postup osobitného poskytovania informácií o návrhu technického predpisu.”.
4. V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o technickom pravidle,”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.
5. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy, ktorý vydal rozhodnutie,31informuje o takomto rozhodnutí Komisiu, členské štáty, štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a kontaktné miesto pre výrobky podľa osobitného predpisu.32”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 znejú:

31Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/515.


32Čl. 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/515.”.
6. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Hospodársky subjekt32amôže sprístupniť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, vypracované podľa osobitného predpisu,32bna posúdenie tovaru podľa osobitného predpisu32cv štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; ak hospodársky subjekt sprístupňuje vyhlásenie o vzájomnom uznávaní v elektronickej podobe na svojom webovom sídle, musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.32d”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32d znejú:

32aČl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/515.


32bČl. 4 nariadenia (EÚ) 2019/515.


32cČl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/515.


32dČl. 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/515.”.
7. § 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Poskytovanie informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru
(1) Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, kto je zodpovedný za vznik prekážok32evoľného pohybu tovaru na území Slovenskej republiky32f(ďalej len „oznamovací subjekt”) informuje úrad o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v jeho územnej pôsobnosti, v jeho katastrálnom území alebo na území Slovenskej republiky spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru a o opatreniach, ktoré vykonali alebo zamýšľajú vykonať, aby zabezpečili voľný pohyb tovaru, a poskytuje úradu svoje údaje v rozsahu názov, adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
(2) Úrad zabezpečuje výmenu informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru a o