dnes je 17.4.2024

Input:

251/2012 Z.z., Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 31.12.2028

251/2012 Z.z.
Zákon
z 31. júla 2012
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
391/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 28 a § 31
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
382/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 2, § 27 a § 41
102/2014 Z.z.
1. 5. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
13. 6. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
321/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 7 a § 96c
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 10
162/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 68 novelizačných bodov
162/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 64, §76 a § 95
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
309/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 34, § 37 a poznámku pod čiarou
419/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
85/2022 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
256/2022 Z.z.
30. 7. 2022
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
256/2022 Z.z.
1. 10. 2022
mení a dopĺňa 229 novelizačných bodov
256/2022 Z.z.
1. 4. 2024
mení poznámku pod čiarou
256/2022 Z.z.
31. 12. 2028
vypúšťa § 19a
324/2022 Z.z.
7. 10. 2022
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
393/2022 Z.z.
29. 11. 2022
dopĺňa § 96j
393/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
433/2022 Z.z.
8. 12. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
433/2022 Z.z.
5. 2. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
dopĺňa § 54
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky na podnikanie v energetike,
b) prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c) opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom,
d) práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike,
e) výkon štátnej správy v energetike,
f) výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.
Základné ustanovenia
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
1. energetikou elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom (ďalej len „tlaková nádoba”) a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
2. vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
3. časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
4. územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”),
5. územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
6. bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,
7. vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
8. prepojením sústavy alebo siete prepojenie prenosovej sústavy alebo prepravnej siete so sústavou alebo sieťou, ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území Európskej únie, alebo ktorá prepravuje elektrinu alebo prepravuje plyn na území tretích štátov,
9. zúčtovaním odchýlok zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu a hodnotami dodávok alebo odberov elektriny alebo plynu v určenom čase určenými podľa pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom ustanovených podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „pravidlá trhu”),
10. regulovaným prístupom do sústavy alebo do siete prístup do sústavy alebo do siete v súlade s osobitným predpisom2) a za regulované ceny,2)
11. pripojením do sústavy alebo do siete zabezpečenie potrebnej kapacity na pripojenie v sústave alebo v sieti a fyzické pripojenie