dnes je 29.5.2024

Input:

236/2000 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisoch

236/2000 Z.z.
ZÁKON
z 20. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, ako aj práva a povinnosti autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov a ich samospráv a spôsob získavania a straty odbornej spôsobilosti na vedenie uskutočňovania stavieb.”.
2. V § 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „sústavne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu”.
3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Architekti a inžinieri môžu vykonávať odborné činnosti vo výstavbe
a) sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len „slobodné povolanie”),
b) v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej zamestnanec (ďalej len „zamestnanec”).”.
4. § 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
㤠4
Kategorizácia architektov
(1) Architekt môže byť autorizovaný na
a) vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe vo všetkých kategóriách alebo
b) vykonávanie odborných činností vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:
1. architekt pre pozemné stavby,
2. architekt pre územné plánovanie,
3. architekt pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny,
4. architekt pre záhradnú architektúru,
5. architekt pre interiér stavieb.
(2) Architekt pre pozemné stavby najmä
a) navrhuje architektonické riešenie pozemných stavieb vrátane ich exteriéru, zmien pozemných stavieb, stavebných úprav, obnovy pamiatok a udržiavacích prác, ktorými sa mení vzhľad alebo koncepčné riešenie pozemných stavieb,
b) vykonáva predprojektovú činnosť, najmä vypracúva stavebné zámery verejných prác,
c) vyhotovuje dokumentáciu pozemných stavieb pre územné konanie a pre stavebné konanie a koordinuje čiastkové projekty,
d) zastupuje stavebníka vo veciach architektonického riešenia pozemných stavieb,
e) navrhuje stvárnenie inžinierskych stavieb a ich exteriéru, ako aj ich začlenenie do krajiny,
f) vykonáva stavebný dozor.
(3) Architekt pre územné plánovanie najmä
a) spracúva územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu vrátane zadaní a uskutočňuje prieskumy a rozbory,
b) navrhuje priestorové usporiadanie a funkčné využívanie plôch vrátane asanačných, rekonštrukčných a rekultivačných zásahov do územia.
(4) Architekt pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny najmä
a) navrhuje ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (krajinno-ekologický plán) vrátane asanačných, rekonštrukčných alebo rekultivačných zásahov do krajiny,
b) projektuje dokumentáciu územného