dnes je 20.5.2024

Input:

229/2020 Z.z., Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. augusta 2020 č S08627-2020-OL, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

229/2020 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydalo
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2020 č. S08627-2020-OL, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Opatrenie ustanovuje kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) až m) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 15 - 16 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr.