dnes je 27.2.2024

Input:

22/2016 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

22/2016 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov opatrenie z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z.z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z.z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z.z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z.z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z.z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z.z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z.z.) a opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 (oznámenie č. 358/2014 Z.z.). Opatrenie ustanovuje postup účtovania peňažného a nepeňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe v účtovných jednotkách, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.