dnes je 30.5.2024

Input:

216/2018 Z.z., Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

216/2018 Z.z.
ZÁKON
z 13. júna 2018
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky ochrany rýb, chovu rýb a lovu rýb, tak aby nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov1) a k ohrozeniu genofondu2) pôvodných druhov rýb, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb pri využívaní vôd3) na ochranu rýb, chov rýb a lov rýb, štátnu správu na úseku rybárstva a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku rybárstva.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 100 m2, ktoré nie sú priamo prepojené s vodným tokom,
b) ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú predmetom evidencie o vodách,4)
c) ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú určené za rybárske revíry okrem ostatných vodných plôch využívaných na podnikanie v osobitnom režime, rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb využívaných na hospodársky chov rýb.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
(2) Na účely tohto zákona
a) ryby sú vodné stavovce dýchajúce žiabrami a kruhoústnice vo všetkých vývojových štádiách a planktonické bezstavovce alebo bentické bezstavovce žijúce vo vode,
b) užívateľ rybárskeho revíru je právnická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva v rybárskom revíri,
c) vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru; vodným tokom sú aj vody umelo vzduté v koryte vodného toku, vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a v odstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi,
d) vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku,
e) bočná vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou mimo vodného toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu vytvorený spravidla ohrádzovaním časti územia, ktorý slúži na trvalú akumuláciu vody a na riadenie odtoku okrem priestorov vytvorených na dočasné zaplavenie vodou,
f) rybník je vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou manipulácie s vodnou hladinou a vykonávania pravidelných intenzifikačných opatrení a melioračných opatrení, tvorená hrádzou, loviskom, brehmi, nápustnými objektmi a výpustnými objektmi,
g) rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, najmä liaheň, kanál, žľab,