dnes je 27.2.2024

Input:

204/2014 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

204/2014 Z.z.
ZÁKON
z 25. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 170/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 132/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 172/2011 Z.z., zákona č. 470/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 74/2013 Z.z. a zákona č. 153/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické faktory a spôsob výkonu práce pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese; sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia,”.
2. V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť predpokladané priame a nepriame vplyvy politík, stratégií, programov, projektov a navrhovaných činností na zdravie populácie,”.
3. V § 2 ods. 1 sa za písmeno za) vkladá nové písmeno zb), ktoré znie:
„zb) zamestnanec je
1. fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
2. žiak strednej odbornej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe,”.
Doterajšie písmená zb) až zd) sa označujú ako písmená zc) až ze).
4. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ministerstvo navrhuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu a doplnenie
a) zoznamu chorôb z povolania,4a
b) chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,4b
c) percentuálnej miery poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov.4c”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:

4aPríloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.


4bPríloha č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z.z.


4cPríloha č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 310/2006 Z.z.”.
5. V § 5 ods. 4 písmeno f) znie:
„f) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni,”.
6. V § 5 ods. 4 písmeno o) znie:
„o) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 1,”.
7. V § 5 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa písmena o); zverejňuje na svojom webovom sídle požiadavky na technologické vybavenie