dnes je 26.2.2024

Input:

194/1998 Z.z., Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.9.2018

194/1998 Z. z.
ZÁKON
z 13. mája 1998
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
488/2002 Z. z.
1. 1. 2003
mení, 6 novelizačných bodov
358/2004 Z. z.
1. 7. 2004
mení, 35 novelizačných bodov
210/2007 Z. z.
1. 6. 2007
mení, 49 novelizačných bodov
391/2009 Z. z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa § 6 a § 24
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 4, § 19a a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich šľachtenie alebo plemenitbu hospodárskych zvierat a zveri z chovu, ktorých účelom je zveľaďovanie, zlepšovanie úžitkovosti a konkurencieschopnosti hospodárskych zvierat,
b) ochranu, zachovanie a využívanie genetických zdrojov hospodárskych zvierat,
c) štátny plemenársky dozor.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na šľachtenie a plemenitbu hospodárskych zvierat na pokusné a výskumné účely ani na obchodovanie s nimi, ich spermou, vajíčkami a embryami.
§ 2
(1) Šľachtenie je zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastností hospodárskych zvierat selekciou a plemenitbou.
(2) Plemenitba je cieľavedomé rozmnožovanie hospodárskych zvierat.
(3) Kríženie (hybridizácia) je metóda šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat s použitím pripárovania zvierat patriacich k populáciám, ktoré sa odlišujú svojím genofondom.
(4) Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok”), zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len „koňovité zvieratá”), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia.
(5) Chov je skupina hospodárskych zvierat alebo jednotlivé zvieratá chované v určitom zariadení a mieste u chovateľa, ktorým je na účely zápisu do plemennej knihy alebo plemenného registra fyzická osoba alebo právnická osoba; na tomto zariadení a mieste sa vykonávajú činnosti súvisiace s plemenitbou a šľachtením.
(6) Šľachtiteľský chov je chov určený na produkciu čistokrvných plemenníkov alebo hybridných plemenných kancov, alebo čistokrvných plemenníc na účely zlepšovania genofondu príslušného plemena.
(7) Chránený chov je chov určitého, spravidla zánikom ohrozeného plemena hospodárskych zvierat, ktorého účelom je zachovanie jeho genofondu a historickej hodnoty.
(8) Plemeno je populácia hospodárskych zvierat rovnakého druhu a rovnakého fylogenetického pôvodu vyznačujúca sa spoločnými charakteristickými znakmi a stálymi vlastnosťami, ktoré v nezmenených podmienkach prenášajú na svoje potomstvo, odlišujúca sa aspoň v jednom znaku alebo vlastnosti od ostatných populácií. Početnosť jedincov populácie tvoriacich plemeno musí umožňovať jej autoreprodukciu.
(9) Čistokrvné plemenné zviera je každé hospodárske zviera, ktorého rodičia a starí rodičia sú zapísaní v plemennej knihe toho istého plemena alebo podmienečne zapísaní a ktoré je tiež v nej zapísané alebo podmienečne zapísané, alebo spĺňa podmienky jeho zápisu.1)